Hendek İnşaat Tadilat
 

SEDAŞ’ın bir süredir elektrik faturalarına K/K bedeli adı altında fatura bedelinin yüzde 10’u kadar bir bedel tahsil ediliyor. Vatandaş bu uygulamaya tepkili, “Biz salak mıyız?” diyor.

 

YÜZDE 70 KAÇAK

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu yurt genelinde kaçak kullanımdan ve hatlardaki kayıplardan doğan zararı Hazine yerine, borcunu düzenli ödeyen bir vatandaşa yükledi. Özellikle kaçak kullanım oranının yüzde 70’lere vardığı Doğu ve Güneydoğu illerinde kaçak kullanımı engellemek yerine, bu yükün, borcunu düzenli ödeyen vatandaşlara yüklenmesi adaletsizlik olarak niteleniyor.

HAKSIZLIK VAR

Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun hiçbir yasal dayanağı olmayan bir kararını gerekçe gösteren SEDAŞ’ın faturalarına tepki gösteren vatandaşlar, “Elektrik faturalarında K/K diye kısaltarak bizden kayıp kaçak bedeli alıyorlar. Biz başkalarının bedelini ödemediği elektriğin bedelini niye ödeyelim? Sakaryalı salak mı? Bu uygulamadan vazgeçilmeli. Sakarya milletvekilleri bu haksızlığı gidermeli” diyor.

 

NE YAPMALI?

 

Kahramanmaraş İl Tüketici Hakem Heyeti ve Seyhan Tüketici Hakem Heyeti elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelinin yasal bir dayanağı olmadığını belirterek elektrik dağıtım şirketlerinin şikâyetçilere bugüne kadar ödedikleri bedelin geri ödenmesi yönünde karar verdi. Siz de önce SEDAŞ’a ardından Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak bugüne kadar ödediğiniz kayıp kaçak bedellerinin geri ödenmesini talep edebilirsiniz.

 

 

 

            SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

            (SEDAŞ) İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE

 

                                                                       SAKARYA

 

 

 

KONU: Kayıp/Kaçak  bedelinin iadesi Hk.                   …../…/2011

 

 

        İşletmenizde abonesi olduğum, …abone no’lu meskenime/ işyerime ait elektrik faturalarında tarafıma (K/K) Kayıp/Kaçak Bedeli kurumunuzca tahakkuk ettirilmektedir.

        Söz konusu Kayıp/Kaçak kullanım bedellerini tahsil etmek için ilgili muhatapları tespit etmek ve kayıp/kaçak bedellerini ilgililerden tahsil etmek kurumunuzun görevi olması gerekirken, kullandığı elektrik faturalarını düzenli ödeyen bizlerden tahsil etmeniz ve talep etmeniz yersiz ve haksızlıktır.

        Ödemiş olduğum ekte görülen ve yukarıda abone numarasını  belirttiğim faturaları  tarafımdan ödenmiş olan ve şahsımla hiçbir ilgisi olmayan (K/K)Kayıp/Kaçak Bedellerinin tarafıma iade edilmesi ve bundan sonraki faturalarda tarafımdan (K/K) bedeli talep edilmemesi  için gereken işlemin yapılmasını ve yasal süre içinde tarafıma bilgi verilmesi

hususunu bilgilerinize arz ve rica ederim.

 

Ek- Elektrik faturası fotokopisi

Ek- Nüfus cüzdan fotokopisi                                 

 

 

ADRES: ………………..

 

 

 

…………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….. TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ’NE

 

ŞİKAYETÇİ              :………………………………….

 

KARŞI TARAF         : Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.

                                                 Adapazarı/ASAKARYA

K O N U                     : Elektrik tüketim faturası içerisinde yer alan …............. TL+KDV kayıp, kaçak bedelinin iadesi istemidir.

OLAYLAR

……………………..................................................................................……………… adresinde bulunan taşınmazda elektrik abonesi olarak elektrik kullanmaktayım. Söz konusu yere ilişkin elektrik abone numarası …………….dır. Söz konusu elektrik aboneliği ile ilgili olarak karşı tarafça aylık periyotlar halinde sayaçlarım okunmakta ve bunun sonucu olarak tarafımca düzenli olarak elektrik tüketim bedelleri ödenmektedir.Ancak, tarafıma gönderilen …………………..tarihli faturada …………… TL+KDV bedeli kaçak/kayıp enerji bedeli adı altında bir bedel faturama eklenerek bu bedelin de tarafımca ödenmesi istenmektedir.Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 13. maddesinde kaçak elektrik bedeli tanımlanmış ve kaçak elektrik kullanımı halinde, kaçak elektrik bedelinin kaçak kullanandan nasıl tahsil edileceği aynı yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddelere dayanılarak Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 622 sayılı Kurul Kararı ile de tespit, süre ve fiyat esasları düzenlenmiştir. 622 sayılı Kurul Kararına göre kaçak elektrik kullanıcısı elektrik bedelini 1,5 misli ile ödemek durumundadır.Diğer taraftan kaçak elektrik kullanımı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre “Nitelikli Hırsızlık” olarak kabul edilmekte ve kaçak elektrik kullanıcısı 2-5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Bu anlamda kaçak elektrik kullanımı bir suçtur.Belirtilen mevzuat içerisinde kanunen bir suç olan eylemin bedelinin hiçbir şekilde bu eyleme katılmamış olan benden tahsil edilmesi, öncelikle cezaların şahsiliği ilkesine, ve bu bağlamda eşitlik ilkesine aykırıdır. Gerek karşı taraf, gerekse devlet kamu organı olarak kanunen suç olarak tanımlanan bir eylemin faillerini yakalamak ve suç sonucu zarar görenin zararının gidermesini sağlamakla ve suç işlemesini engellemek ile görevlidir. Devletin asli görevini yerine getirebilmesi için ayrıca tarafımdan bir katkı payı istenmesi mümkün değildir. Hal böyle iken karşı tarafın hiçbir yasal dayanağı olmayan bu bedeli tarafımdan istemesi yasal değildir. Ancak elektrik faturasını ödememem halinde elektriğimin kesileceği gerçeği nedeni ile tarafımca iş bu bedel tarafımdan karşı tarafa ekte sunulan makbuzla elektrik faturası bedeli olarak ödenmiştir. Yasal dayanağı olmaksızın tarafımca ödenen bedelin karşı tarafça iadesi gerekmektedir.

 

HUKUKİ SEBEPLER          :Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, HMK, ilgili mevzuat hükümleri

DELİLLER                           : Ödenmiş olan elektrik faturası, ödeme makbuzu,vs deliller

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda sunulan nedenlerle,yersiz olarak tarafımdan tahsil edilen kaçak/kayıp elektrik bedelinin, ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte karşı taraftan tahsili ile giderlerin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim. Saygılarımla.

Ad, Soyad: .........................................

Adres: .................................................

Ekler :