Valilik tarafından alınan karara göre plakası olmayan taşıtlara ve bidonla akaryakıt satışına tedbir getirildi. Alınan kararın sebebi ise İl sınırları içerisinde çalıntı ve özellikle plakasız motosikletlerin yoğun olarak bulunduğu, bu tarz plakasız motosiklet türü taşıtların terör eylemleri ve diğer suçlarda da kullanılabileceği için istasyonlarla direkt veya bidon şişe vb. kaplarla yakıt satışlarına tedbir getirildi.

 

Mevzuat hükümleri saklı kalmak şartı ile istasyon görevlilerince tanınan çiftçilik, hayvancılık vb. işlerle uğraşıp herhangi bir şüpheli durumu olmayan kişilere ise kişinin kimlik fotokopisi alınıp arka yüzüne kendi el yazısı ile akaryakıt satış otomasyon sistemine girilen araç plakası, adres ve telefon bilgileri yazarak akaryakıt satışı yapılabilecek.

Valilikten Yapılan O Açıklama

İl Emniyet Müdürlüğünün 25/01/2018 tarih ve 131461 20-24391-2018/04  sayılı yazıları ekinde gönderilen Valilik Makamının 16/01/2018 tarih ve 2018/04 sayılı "Akaryakıt istasyonlarından plakasız motosiklet, otomobil ve benzeri araçlara yakıt verilmemesi ile bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alımının denetim altına alınmasına dair Karar"ı aşağıya çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


Karar Tarihi: 16/01/2018

Karar Sayısı: 2017/01

                                   

AMAÇ

Madde 1-Sakarya İl sınırları içerisinde çalıntı ve özellikle plakasız motosikletlerin yoğun olarak bulunduğu, bu tarz plakasız motosiklet türü araçların terör eylemleri ve diğer suçlarda da kullanılabileceği, bu tür araçların akaryakıt istasyonlarından direk veya bidon, şişe vb. kaplarla yakıt alabileceği değerlendirildiğinden, ilimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarından plakasız motosiklet, otomobil vb. araçlara akaryakıt verilmemesi ve açıktan akaryakıt satışlarının kontrol altına alınması amaçlanmaktadır.

 

KAPSAM

Madde 2-Bu karar; Sakarya İl sınırı içerisinde faaliyet gösteren akaryakıt istasyonlarında plakasız motosiklet, otomobil vb. araçlar ile bidon, şişe ve benzeri kaplarla ya da açıktan yakıt alım ve satışının düzenlenmesi hususlarını kapsamaktadır.

 

HUKUKİ DAYANAK

Madde 3-Bu Karar;

-5442 Sayılı İl idaresi Kanunu (9/ç ve 11/c Maddesi)

-5326 Sayılı Kabahatler Kanunu (32 Maddesi)

-5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu (7, 19 ve 20 Maddeleri)

Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

İLDE HUZUR VE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

Madde 4-5442 sayılı İl İdaresi Kanununun;

9 Maddenin (ç) bendinde “Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Hükümet Kararlarının verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için Valiler genel emirleri çıkarabilir ve bunları ilan ederler”,

  1. Maddesinin (a) bendinde “Vali, İl sınırları içinde bulunana genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatın amiridir. Suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenliğini korumak için gereken tedbirleri alır. Bu maksatla Devletin genel ve özel kolluk kuvvetlerini istihdam eder. Bu teşkilat amir ve memurları Vali tarafından verilen emirleri derhal yerine getirmekle yükümlüdür.”

( c) bendinde “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisinin Valinin özel ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için Vali gerekli karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. Maddesi madde hükmü uygulanır.” Hükümleri yer almıştır.

 

EMRE AYKIRI DAVRANIŞ

Madde 5-5326 sayılı kabahatler kanununun “Emre aykırı davranış” başlıklı 32. Maddesi;

1-Yetkili makamlar tarafından adli işlemler nedeni ile kamu güvenliği, kamu düzeni veya sağlığın korunması amacıyla hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye kabahatler kanununa göre idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.

2-Bu madde ancak ilgili kanununda açıkça hüküm bulunan hallerde uygulanabilir. Hükmü amirdir.

 

GENEL ESASLAR

Madde 6-

1-Sakarya il sınırları içerisinde akaryakıt istasyonlarından plakasız motosiklet, otomobil vb. araçlara yakıt satışı yasaklanmıştır. Bu tür araçlar ivedi olarak kolluk kuvvetlerine bildirilecektir.

2-İlgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak şartı ile istasyon görevlilerince tanınan çiftçilik, hayvancılık vs. işlerle uğraşıp herhangi bir şüpheli durumu olmayan bölge halkına açıktan bidon, şişe vb. kaplarla benzin mazot, gaz vb. yakıt satışı yapılması gereken durumlarda yakıt almak isteyen kişinin kimlik fotokopisi alınarak, fotokopinin arka yüzüne kendi el yazısı ile otomasyon sistemine girilen araç plakası, adres ve telefon bilgileri yazdırılacak, alınan kimlik fotokopileri sadece firma yetkilisinin erişebileceği gizliliğe erişkin tedbirler alınmış olarak muhafaza edilecek ve kolluk kuvvetlerince istenildiği takdirde ibraz edilecektir. İstasyon görevlilerince tanınmayan ve şüphe uyandıran kişilerle alakalı açıktan bidon, şişe vb. kaplarla benzin mazot, gaz vb. yakıt taleplerinde,  yakıt almak isteyen kişiler en yakın kolluk kuvvetlerine yönlendirilerek, kolluk kuvvetlerinden gelecek cevaba göre yakıt verilecektir. 

3-5015 sayılı petrol piyasası kanunun 7. Maddesinde “dağıtıcı lisansı sahiplerinin teknolojik yöntemlerini içeren denetim sistemini kurmak ve uygulamakla yükümlü oldukları, sistemi kurmadığı ya da kurumca belirlenen usul ve esaslara uygun denetimi sağlamadığı tespit edilen dağıtıcılara aynı kanunun 19. Maddesinde ön görülen idari para cezaları uygulanacağı” hükmü getirilmiştir. Enerji piyasası bildirim yönetmeliğinin 7. Maddesinde “talimatta belirlenen süreler içerisinde yapılmamış bildirimler ile hatalı bildirimler hakkında petrol piyasası kanununun 19 ve 20. Maddeleri hükümleri uygulanacağı” belirtildiğinden akaryakıt alan araçlara ait bilgiler akaryakıt istasyonları tarafından zamanında ve doğru olarak otomasyon sistemine kayıt edilecektir. Otomasyon sisteminde yer alması gereken bir bilginin yer almaması bilgilerin sisteme uygun şekilde ve zamanında girilmemesi veya bildirimde yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmaması halinde ilgili akaryakıt istasyonu sorumluları hakkında yapılan tespit kolluk kuvvetlerince gerekli yasal müeyyide uygulanmak üzere enerji piyasası düzenleme kuruluna bildirilecektir.

 

CEZAİ HÜKÜMLER

Madde 7-5442 sayılı il idaresi kanunun 9 ve 11. Maddesi gereğince alınan bu kararın 1, 2 ve 3. Maddesine uymayan akaryakıt istasyonları sorumluları hakkında, fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 Sayılı Kabahatler kanununun 32. Maddesi ve diğer hükümleri gereği, 4. Madde hükümlerine uymayanlar akaryakıt istasyonları sorumluları hakkında, 5015 sayılı Petrol Piyasa Kanununun 19 ve 20. Maddeleri hükümleri uygulanır. Ayrıca fiil ayrı bir suç teşkil etmediği takdirde 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 32. Maddesi ve diğer hükümleri gereği yasal işlem yapılır.

 

YÜRÜRLÜK

Madde 8-Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

İLAN

Madde 9-Bu karar Sakarya İl sınırları içinde her türlü ilan vasıtası ile ilan olunur.

 

YÜRÜTME

Madde 10-Bu kararı Sakarya Valiliği yürütür.