7254 sayılı torba yasayla daha önce Mahalleye çevrilen Köylerin yeniden Köy statüsü kazanması için Hendek’te 10 Mahallenin yasadan yararlanabilmek için Hendek Belediyesine müracaat ettiği ve bir çok Mahalle Muhtarının da başvuru içinhazırlık yaptığı öğrenildi.
Dilekçelerini teslim ettiler
7254 sayılı kanunun 10. maddesinde belirtilen daha önce Köy statüsünde iken Mahalleye dönüştürülen yerlerin yasanın vermiş olduğu imkanlardan yararlanmak için Hendek’te 10 Mahalle Muhtarı, Kırsal Mahalleye dönüşüm talep dilekçelerini Hendek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne teslim ettiği öğrenildi.
10 Mahalle başvurdu
13’ü merkez Mahalle olmak üzere toplam 91 Mahallesi bulunan Hendek’te ilk etapta Şeyhler, Dikmen, Kargalı Yeniköy, Güldibi, Akarca, Yeşilvadi, Uzunçarşı, Kurtköy, Yeşilyurt ve Kocaahmetler Mahalle Muhtarları Kırsal Mahalleye dönüş imkanından yararlanmak için Hendek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne dilekçeleri ile müracaat yaparken, birçok Mahalle Muhtarının da başvuru için hazırlıklarını sürdürdükleri öğrenildi.
Süreç nasıl işleyecek?
Kırsal Mahalleye dönüş için Mahalle Muhtarları tarafından hazırlanan dilekçelerle Hendek Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne yapılan başvuruların İmar Komisyonunda görüşülmesinin ardından bu başvuruların Hendek Belediyesi Meclisine sevk edileceği, Belediye Meclisinde kabul gören başvuruların Büyükşehir Belediyesi Meclisine havale edileceği ve Büyükşehir Belediye Meclisinin yapılan başvuruları kabul veya red şeklinde değerlendirerek değişiklik yapabileceği gelen bilgiler arasında.

Yeni düzenleme neler getiriyor?
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7254 Sayılı Kanun’un 10. maddesi ile başvuru yapmak şartı ile köy statüsü yeniden değiştiriliyor. Söz konusu Torba Kanun ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na eklenen madde ile getirilenleri şöyle özetleyebiliriz:
1- Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç 90 gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir.
2- Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir.
3- Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.
4- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.
5- Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli uygulanır.
6- Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli uygulanır.
7- Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.
8- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12’nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu’nun ek 17’nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.
9-Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı 14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve 27 İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1’inci maddesinin 15 ve 29. fıkraları uygulanmaz.