KANUNA AYKIRILIK ORTADAN KALDIRILDI

Açıklamada, “İlgili kanun neticesinde eğitmen kadrosunda aykırılıklar olduğu tespit edilmiştir. Şartları uyan personellerle sözleşme yenilenirken, bir kısım personel TÜRKAY üzerinden işe alınmıştır. Asla keyfiyet söz konusu değildir” dedi

 

OLUMSUZ ALGI YARATILMAK İSTENDİ

İşte o açıklama; Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta iken 31/12/2019 tarihi itibariyle sözleşmesi yenilenmeyen, Sözleşmeli Eğitmen Kadrosunda istihdam edilen 18 personelle ilgili,  kamuoyuna yansıyan ve belediyemiz üzerinde olumsuz algı oluşturulması amaçlanan bazı haberlerle ilgili olarak açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Belediye Başkanlığımızca sözleşmeli personellerin dosyalarında yapılan denetimler sonucunda, 18 sözleşmeli personelin, “Eğitmen’’ kadrosunda görev aldığı görülmüştür.

İLGİLİ KANUN MADDELERİ ÇOK NET

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin ilgili fıkralarında;“…bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır” ibaresi yer almaktadır.  6/6/1978-7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 15. Maddesinde (Değişik:22/11/2010-2010/1169) “Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz” hükmü yer almaktadır.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞÜ

İlgili cetvelde eğitmen kadrosunun ve eğitmen kadrosu alınmasına dair herhangi bir niteliğin de olmadığı görülmüştür. Yaşanılan bu süreçlerden sonra Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuştur. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün ilgili cevabında,  “Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaması ve mezkur esaslarda belirtilen hallerin varlığı halinde ilgililerin sözleşmelerini feshedebileceği, aksi takdirde gerekçe göstermeden sözleşme feshedilmesinin kamu yararı ve idari istikrar ilkesine aykırılık teşkil edeceği mütalaa edilmektedir’’denilmiştir.

KANUNA AYKIRILIK TESPİTİ SONRASINDA

Eğitmen kadrosunun bulunmaması nedeniyle kanuna aykırılık teşkil etmemesi açısından ilgili personellerle sözleşme yenilenmemiştir. Personellerle yapılan toplantı sonrasında 4 sayılı cetvelde ve belediye norm kadro cetvelinde bulunan pozisyonlardaki nitelikleri taşıyan 5 personelle uygun unvanlar doğrultusunda tekrar sözleşme imzalanacağı, eğitim durumu ve niteliği itibariyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılması mümkün olmayan 6 personelimizin belediyemiz şirketi olan TÜRKAY üzerinden işe alınacağı ve çalıştıkları süre içerisinde her türlü dava haklarını kullanabilecekleri hususu kendilerine bildirilmiştir. Bu tebliğden sonra 2 personel bu teklifi kabul etmemiş,  toplamda 9 personelle yolumuz ayrılmıştır.

KEYFİ NİTELİK YOK

Tüm bu süreçlerin sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/2 sayılı genelgesi; Belediyemiz tarafından yapılan incelemenin doğruluğunu ortaya koymaktadır. Zira işbu genelge tespit edilen hukuksuzlukları ortaya koymuş ve bu yönde düzenleme getirmiştir. Kurumumuzca, sözleşmelerin yenilenmemesi yönündeki uygulamanın keyfi nitelikte olduğu yönündeki algılar kesinlikle kabul edilmemekle birlikte, şartları uyan sözleşmeli personel ile uygun pozisyona göre sözleşme yenilenmesi ve bir kısım sözleşme yenilenmeyen personel ile Belediyemiz şirketi üzerinden sözleşme imzalanması bunun en net göstergesidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

BİLGİLENDİRME

Belediyemiz bünyesinde görev yapmakta iken 31/12/2019 tarihi itibariyle sözleşmesi yenilenmeyen, Sözleşmeli Eğitmen Kadrosunda istihdam edilen 18 personelle ilgili; gerek sosyal medyada, gerekse kamuoyunda meydana çıkan ve belediyemiz üzerinde olumsuz algı oluşturulması amaçlanan bazı haberlerle ilgili olarak halkımızın aydınlatılması amacıyla basın açıklaması yapılması gereği hasıl olmuştur.

Belediye Başkanlığımızca yapılan denetimler ve incelemeler sonucunda, toplam 54 personelin sözleşmeli olarak görev yaptığı, bu personellerden farklı pozisyonlarda olmak üzere 52 tanesinin tam zamanlı, 2 tanesinin ise kısmi zamanlı olarak çalıştırıldığı,  tam zamanlı çalışan 52  personelden ise 18 tanesinin ‘’ Eğitmen’’ kadrosunda görev aldığı görülmüştür.

Bilindiği üzere belediyeler bünyesinde çalıştırılan sözleşmeli personeller 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına

göre istihdam edilenler hakkında 6/6/1978-7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar doğrultusunda sözleşmeli olarak çalıştırılmaktadır.

5393 sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesinin ilgili fıkralarında;

“…bu personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır.” , “….Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.”

 “….Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda

vize şartı aranmaksızın 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına

göre istihdam edilenler hakkındaki hükümler uygulanır.”. Hükümleri yer almaktadır.

6/6/1978-7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 15. Maddesinde

‘’Madde 15- (Değişik:22/11/2010-2010/1169) Esaslara, Sözleşmeli Personel Pozisyon

Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir (4) sayılı Cetvel eklenmiştir. Bu cetvelde belirtilenler dışında

sözleşmeli personel pozisyonları kullanılamaz ve talepte bulunulamaz. Kurumlar, söz konusu cetvelde

belirlenen asgari niteliklere, hizmetin gereği ilave nitelikler belirleyebilirler.’’

 Hükmü doğrultusunda 4 sayılı cetvel incelenmiş, yapılan inceleme sonucunda ise ilgili cetvelde ‘’EĞİTMEN’’ kadrosunun ve eğitmen kadrosu alınmasına dair herhangi bir niteliğin de olmadığı görülmüştür.

Yaşanılan bu süreçlerden sonra  Devlet Personel Başkanlığına görüş sorulmuştur.

Devlet Personel Başkanlığına sorulan görüş yazısına cevap olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğünün E-3353901 sayılı ve 31/12/2019 tarihli yazısı Belediye Başkanlığımıza iletilmiş, ilgi sayılı yazının özetinde ‘’ Sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılmaması ve mezkur esaslarda (Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar) belirtilen hallerin varlığı halinde ilgililerin sözleşmelerini feshedebileceği, aksi taktirde gerekçe göstermeden sözleşme feshedilmesinin kamu yararı ve idari istikrar ilkesine aykırılık teşkil edeceği mütalaa edilmektedir.’’ Denilmiştir.

Yukarıda izah edilen nedenler sonrasında 4 sayılı cetvelde ‘’EĞİTMEN’’ kadrosunun bulunmaması nedeniyle kanuna aykırılık teşkil etmemesi açısından ilgili personellerle sözleşme yenilenmemiştir.

Sözleşmeli eğitmen kadrosunda bulunan personellerle yapılan toplantı sonrasında 4 sayılı cetvelde ve belediye norm kadro cetvelinde bulunan pozisyonlardaki nitelikleri taşıyan 5 personelle uygun unvanlar doğrultusunda tekrar sözleşme imzalanacağı, eğitim durumu ve niteliği itibariyle sözleşmeli personel olarak çalıştırılması mümkün olmayan 6 personelimizin belediyemiz şirketi olan TÜRKAY üzerinden işe alınacağı ve çalıştıkları süre içerisinde her türlü dava haklarını kullanabilecekleri hususu kendilerine bildirilmiştir. Personellere yapılan bu tebliğden sonra 2 personel bu teklifi kabul etmemiş olup, toplamda 9 personelle yolumuz ayrılmıştır.

Tüm bu süreçlerin sonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı genelge yayınlamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2020/2 sayılı genelgesinin

1 . Maddesinde;

‘’ Sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin yürütülecek hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu nitelikler konusunda 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘’ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların eki ‘’ 4 Sayılı cetvel  A- Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları ile Asgari Nitelikleri Gösterir Cetvel’’ de aranan nitelikler veya Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan personel kadro unvanları için aranan nitelikler dikkate alınacaktır. Yerel yönetimlerimiz sözleşmeli personel istihdamında yukarıdaki belirlenen nitelik özelliklerinden birini tercih edebilecektir. ‘’

  1. Maddesinde;

‘’ Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 4 sayılı cetvelde yer almayan ancak Bakanlığımızca sözleşmeli personel kadro unvanı olarak belirlenen ve ekli listede bulunan personel kadro unvanları için Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan nitelikler aranacaktır.’’ Cümlelerine yer verilmiştir.

İlgili genelge doğrultusunda Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte yer alan niteliklere bakılmış ilgili yönetmelikte;

‘’h) Eğitmen kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakültelerin, yüksekokulların, meslek veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son müracaat tarihi itibariyle 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerde en az iki yıl süreyle çalışmış olmak,’’ şartları aranmaktadır.

 

5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde sayılan görevlerin ise ‘’ Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Anbar Memuru, Ayniyat Memuru, Belediye Trafik Memuru, Bilet Satış Memuru, Evlendirme Memuru, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gişe Memuru, Memur, Sayaç Memuru, Tahsildar ve Şoför’’ olduğu, belediyemiz bünyesinde görev alan eğitmen unvanlı sözleşmeli personellerin hiçbirinin bu nitelikleri tam olarak taşımadığı görülmüştür.

 

Bu genelge tam olarak Belediyemiz tarafından yapılan incelemenin doğruluğunu ortaya koymaktadır. Zira işbu genelge tespit edilen hukuksuzlukları ortaya koymuş ve bu yönde düzenleme getirmiştir. Ancak bu genelgeye rağmen “eğitmen” kadrosunda yer alan personelimizin belirlenen alanlarda 2 yıllık tecrübeye sahip olmamaları nedeniyle sözleşmelerinin yenilenmesi mümkün olamamaktadır.

 

Kurumumuzca, sözleşmelerin yenilenmemesi yönündeki uygulamanın keyfi nitelikte olduğu yönündeki algılar kesinlikle kabul edilmemekle birlikte, şartları uyan sözleşmeli personel ile uygun pozisyona göre sözleşme yenilenmesi ve bir kısım sözleşme yenilenmeyen personel ile Belediyemiz şirketi olan Türkay üzerinden sözleşme imzalanması bunun en net göstergesidir. Kamuoyuna saygı ile sunulur.